ނަމާދު އެޕްލިކޭޝަން ތަޢާރަފްކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު (ވީޑިއޯ)


07-07-2013 - ޖަމްޢިއްޔަތުއްސަލަފް މީޑިއާ: މިއީ ޖަމްޢިއްޔަތުއްސަލަފުގެ ފަރާތުން ނެރުނު ނަމާދާއި ބެހޭ އެޕްލިކޭޝަން ތަޢާރަފް ކުރުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގެ ވީޑިއޯ އެވެ. ނަމާދުގެ ވަގުތުތަކާއި ދީނުގައި ނަމާދު ކުރުމާ ބެހޭގޮތުން ހުރި ގިނަ މައުލޫމާތުތަކެއް... އިތުރަށް

ނަމާދު އެޕް ގެ ޓްރެއިލާ (ވީޑިއޯ)


05-07-2013 - ޖަމްޢިއްޔަތުއްސަލަފް މީޑިއާ: މިއީ ޖަމްޢިއްޔަތުއްސަލަފުގެ ފަރާތުން ނެރުނު މޯބައިލް އެންޑްރޮއިޑް ނަމާދު އެޕްލިކޭޝަން ގެ ޓްރެެއިލާ އެވެ. މި އެޕްލިކޭޝަން ތަޢާރަފްކޮށްފައިވަނީ ޖުލައި 4 ވީ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ ރޭ 9:15 ގައެވެ... އިތުރަށް

ހަފްތާ ނަޞޭޙަތް -43 (މުސްލިމުންނަށް ހެޔޮ ދުޢާ ކުރުން)


27-06-2013 - ޖަމްޢިއްޔަތުއްސަލަފް މީޑިއާ: މިއީ ޖަމްޢިއްޔަތުއްސަލަފުގެ 43 ވަނަ ހަފްތާ ނަޞޭޙަތެވެ. މި ހަފްތާގައި ވާހަކަފުޅު ދެއްކެވީ އައްޝައިޚް ނިމާލް މުޙައްމަދު އެވެ. މައުޟޫއަކީ "މުސްލިމުންނަށް ހެޔޮ ދުޢާ ކުރުން" މިއެވެ... އިތުރަށް

ޕްރޮގްރާމްތައް


ރޭޑިއޯ ސަލަފް އަޑުއެއްސެވުމަށް


www.salaf.mv