ހަފްތާ ނަޞޭޙަތް -55 (ޙަޤީޤީ އީމާންކަން)


13-03-2014 - ޖަމްޢިއްޔަތުއްސަލަފް މީޑިއާ: މިއީ ޖަމްޢިއްޔަތުއްސަލަފުގެ 55 ވަނަ ހަފްތާ ނަޞޭޙަތެވެ. މި ހަފްތާގައި ވާހަކަފުޅު ދެއްކެވީ އައްޝައިޚް އާދަމް ނިޝާން ބިން ޢަލީ އާދަމް އެވެ. މިހަފްތާގެ މައުޟޫއަކީ "ޙަޤީޤީ އީމާންކަން" މިއެވެ... އިތުރަށް

ހަފްތާ ނަޞޭޙަތް -54 (އާޔަތުލް ކުރުސި)


06-03-2014 - ޖަމްޢިއްޔަތުއްސަލަފް މީޑިއާ: މިއީ ޖަމްޢިއްޔަތުއްސަލަފުގެ 54 ވަނަ ހަފްތާ ނަޞޭޙަތެވެ. މި ހަފްތާގައި ވާހަކަފުޅު ދެއްކެވީ އައްޝައިޚް ޢަޡްމަތު ޖަމީލު އެވެ. މިހަފްތާގެ މައުޟޫއަކީ "އާޔަތުލް ކުރުސި" މިއެވެ... އިތުރަށް

ހަފްތާ ނަޞޭޙަތް -53 (ﷲ ގެ އާޔަތްތަކާމެދު ފިކުރު ކުރުން)


27-02-2014 - ޖަމްޢިއްޔަތުއްސަލަފް މީޑިއާ: މިއީ ޖަމްޢިއްޔަތުއްސަލަފުގެ 53 ވަނަ ހަފްތާ ނަޞޭޙަތެވެ. މި ހަފްތާގައި ވާހަކަފުޅު ދެއްކެވީ އައްޝައިޚް ނިމާލް މުޙައްމަދު އެވެ. މައުޟޫއަކީ "ﷲ ގެ އާޔަތްތަކާމެދު ފިކުރު ކުރުން" މިއެވެ... އިތުރަށް

ޕްރޮގްރާމްތައް


ރޭޑިއޯ ސަލަފް އަޑުއެއްސެވުމަށް


www.salaf.mv