ޖަމްޢިއްޔަތުއްސަލަފުން އިސްލާމިކް މިނިސްޓރީއަށް ސިޓީއެއް ފޮނުވައިފި


25-04-2010 - ޖަމްޢިއްޔަތުއްސަލަފް: ޢިއްތިހާދުގެ ސަރުކާރު އައިފަހުން އިސްލާމީ ޝަރީޢަތާ ޚިލާފަށް ކަމަށް ދޭހަވާ ތަފާތު 18 މައްސަލައެއްގެ ޙަޤީގަތް ހޯދުމަށް އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީއަށް ޖަމްޢިއްޔަތުއްސަލަފުން ފޮނުވި ސިޓީ... އިތުރަށް

ޕްރޮގްރާމްތައް


ރޭޑިއޯ ސަލަފް އަޑުއެއްސެވުމަށް


www.salaf.mv