ޖަމްޢިއްޔަތުއްސަލަފުގެ ދަރުސްތަކެއް އޮގަސްޓު މަހު


20-07-2015 - ޖަމްޢިއްޔަތުއްސަލަފް މީޑިއާ: ޖަމްޢިއްޔަތުއްސަލަފުގެ ފަރާތުން މިއަންނަ އޮގަސްޓު މަހުގެ ދަރުސްތަކެއް ބޭއްވުމަށް ހަމަޖައްސައިފިއެވެ. އޮގަސްޓު މަހުގެ 6 އަދި 7 ގައި ބާއްވާ މި ދެ ދަރުސް ދެއްވުމަށް ... އިތުރަށް

ޖަމްޢިއްޔަތުއްސަލަފުން މިއަހަރުވެސް ފިޠުރު ޒަކާތް ބަލައިގަންނާނެ


09-07-2015 - ޖަމްޢިއްޔަތުއްސަލަފް މީޑިއާ: ޖަމްޢިއްޔަތުއްސަލަފުން މިއަހަރުވެސް ފިޠުރު ޒަކާތް އިންޝާﷲ ބަލައިގަތުމަށްވަނީ ނިންމާފައެވެ. ފިޠުރު ޒަކާތް ބަލައިގަތުމަށް ނިންމާފައިވަނީ ރަމަޟާން މަހުގެ 28 ވަނަ ދުވަހުންފެށިގެންނެވެ. ޖަމްޢިއްޔަތުއްސަލަފުގެ... އިތުރަށް

ސަލަފް ދީނީ ސުވާލު މުބާރާތް ހޯމަ ދުވަހު


20-06-2015 - ޖަމްޢިއްޔަތުއްސަލަފް މީޑިއާ: ޖަމްޢިއްޔަތުއްސަލަފުގެ ފަރާތުން ކޮންމެ ރަމަޟާން މަހަކު ކުރިއަށްގެންދާ "ސަލަފް ދީނީ ސުވާލު މުބާރާތް" މިއަންނަ ހޯމަ ދުވަހު ފަށާގޮތަށް ހަމަ ޖެހިއްޖެއެވެ.... އިތުރަށް

ޕްރޮގްރާމްތައް


ރޭޑިއޯ ސަލަފް އަޑުއެއްސެވުމަށް


www.salaf.mv