ސަލަފުން ރަމަޟާން މަހު ގިނަ ޕްރޮގްރާމުތަކެއް ކުރިއަށް ގެންދަނީ


25-01-2016 - ޖަމްޢިއްޔަތުއްސަލަފް މީޑިއާ: މިއަހަރުގެ ރަމަޟާން މަހު ޖަމްޢިއްޔަތުއްސަލަފުގެ ފަރާތުން ވަރަށް ގިނަ ދީނީ ޕްރޮގްރާމުތަކެއް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ނިންމައިފިއެވެ. އެހެނިހެން އަހަރުތަކާއި... އިތުރަށް

ސަލަފް ގެ ހިޖްރަ ކޭމްޕު މި މަހު


10-01-2016 - ޖަމްޢިއްޔަތުއްސަލަފް މީޑިއާ: ޖަމްޢިއްޔަތުއްސަލަފް ގެ ފަރާތުން އިންތިޒާމު ކުރާ "ހިޖްރަ ކޭމްޕު" މި މަހު ދާގޮތަށް ހަމަޖެހިއްޖެއެވެ. މިމަހު 14 އިން 16 އަށް ހަމަޖެހިފައިވާ މިދަތުރުގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވާނެ... އިތުރަށް

ސަލަފުގެ ނަމާދު ވޯކްޝޮޕް ކުރިއަށް ދަނީ


04-01-2016 - ޖަމްޢިއްޔަތުއްސަލަފް މީޑިއާ: ޖަމްޢިއްޔައްތުއްސަލަފުގެ ފަރާތުން އިންތިޒާމުކޮށްގެން ކުރިއަށްގެންދާ ނަމާދު ވޯކްޝޮޕް ފެށިގެން މިހާރު ކުރިއަށް އެބަދެއެވެ. ސްކޫލު ބަންދާއި ދިމާކޮށް... އިތުރަށް

ޕްރޮގްރާމްތައް


ރޭޑިއޯ ސަލަފް އަޑުއެއްސެވުމަށް


www.salaf.mv