މިއަހަރުގެ ރަމަޟާން މަހު 'ރަން ޒަމާން'


29-05-2016 - ޖަމްޢިއްޔަތުއްސަލަފް މީޑިއާ: ޖަމްޢިއްޔަތުއްސަލަފުގެ ފަރާތުން މިއަހަރުގެ ރަމަޟާން މަހު 'ރަން ޒަމާން' ގެ ނަމުގައި ވަރަށް ޚާއްޞަ ޕްރޮގްރާމެއް ގެންދިއުމަށް ވަނީ ހަމަޖައްސާފައެވެ. ރަމަޟާންމަހުގެ ކޮންމެ ދުވަހެއްގެ... އިތުރަށް

ޖަމްޢިއްޔަތުއްސަލަފާއިއެކު 6 ޝައިޚުންނާއި 4 ޑޮކްޓަރުންގެ ޓީމެއް ފ.އަތޮޅަށް


05-04-2016 - ޖަމްޢިއްޔަތުއްސަލަފް މީޑިއާ: ރާއްޖޭގެ އަތޮޅުތަކަށް އަމާޒުކޮށްގެން ޖަމްޢިއްޔަތުއްސަލަފުގެ ފަރާތުން ކޮންމެ އަހަރަކު ކުރިއަށްގެންދާ ދީނީ އިޖްތިމާޢީ ބޮޑު ޙަރާތެއްކަމަށްވާ "ރިޙްލާ" ގެ... އިތުރަށް

ރާއްޖޭގެ 16 ޢިލްމުވެރިންގެ ވަފުދެއް މައްކާއަށް


15-03-2016 - ޖަމްޢިއްޔަތުއްސަލަފް މީޑިއާ: ދީނީ ޢިލްމުވެރީންނާއި، ދާޢީންގެ އިތުރުން ދަޢުވަތުގެ މައިދާނުގައި ހަރަކާތްތެރިވާ ބައެއް ޚާއްޞަ ފަރާތްތަކަށް އަމާޒުކޮށްގެން ހިންގޭ ޕްރޮގްރާމެއްގައި... އިތުރަށް

ޕްރޮގްރާމްތައް


ރޭޑިއޯ ސަލަފް އަޑުއެއްސެވުމަށް


www.salaf.mv