ކ. ގުރައިދޫގައި ނަޞާރާ ދީނުގެ ފޮތްތަކެއް އެރަށު މަދަރުސާއިން ފެނުމާއި ގުޅިގެން އެރަށަށް ކުރި ދަތުރުގެ ހޯދުންތައް


15-03-2008 - ޖަމްޢިއްޔަތުއްސަލަފް: 03 މެއި 2008 ވަނަ ދުވަހު މި ޖަމްޢިއްޔާގެ ފަރާތުން 2 މީހުން ކ.ގުރައިދޫއަށް ކުރި ޒިޔާރަތުގައި އެރަށު މަދަރުސާގެ ބައެއް ދަރިވަރުންނާއި، ބެލެނިވެރިންނާއި، ސްކޫލްގެ އިސް ފަރާތްތަކާއި، ރ.ކ.އ ކޮމެޓީގެ މެމްބަރުންނާއި އަދި މިނޫނަސް ރަށުގެ އެހެނިހެން ރައްޔިތުންނާއި ބައްދަލުކޮށް މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރިއެވެ. އަޅުގަނޑުމެން... އިތުރަށް

ربيع الأول މަހާއި 12 ވަނަ ދުވަސް


31-12-2007 - ޖަމްޢިއްޔަތުއްސަލަފް: އިތުރަށް


ޕްރޮގްރާމްތައް


ރޭޑިއޯ ސަލަފް އަޑުއެއްސެވުމަށް


www.salaf.mv