ޕްރޮފެސަރު ލުޠުފުﷲ ޚައުޖާ ރާއްޖެ ވަޑައިގަންނަވަނީ


09-07-2016 - ޖަމްޢިއްޔަތުއްސަލަފް މީޑިއާ: ޖަމްޢިއްޔަތުއްްސަލަފުގެ ދަޢުވަތަކަށް މައްކާގެ އުއްމުލް ޤުރާ ޔުނިވާސިޓީގެ ޕްރޮފެސަރެއްކަމަށްވާ ލުޠުފުﷲ ޚައުޖާ ރާއްޖެވަޑައިގަންނަވާގޮތަށް ހަމަޖެހިއްޖެއެވެ. ޕްރޮފެސަރު ލުޠުފުﷲ ޚައުޖާ ރާއްޖެވަޑައިގަންނަވާނީ... އިތުރަށް

ޖަމްޢިއްޔަތުއްސަލަފުގެ "ދަލާއިލް" މިއަންނަ ރަމަޟާން މަހު


08-07-2016 - ޖަމްޢިއްޔަތުއްސަލަފް މީޑިއާ: ޖަމްޢިއްޔަތުއްސަލަފުގެ ފަރާތުން 1438 ވަނަ އަހަރުގެ ރަމަޟާން މަހު މުޅިން އައު ޕްރޮގްރާމެއް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ނިންމައިފިއެވެ. މިއަންނަ ރަމަޟާން މަހުގެ ކޮންމެ ދުވަހެއްގެ ޢަޞްރު ނަމާދަށް ފަހު ކުރިއަށް... އިތުރަށް

ސަލަފް ދީނީ ސުވާލު މުބާރާތް މާދަމާ


06-06-2016 - ޖަމްޢިއްޔަތުއްސަލަފް މީޑިއާ: ޖަމްޢިއްޔަތުއްސަލަފުގެ ފަރާތުން ކޮންމެ ރަމަޟާން މަހަކު ކުރިއަށް ގެންދާ 'ސަލަފް ދީނީ ސުވާލު މުބާރާތް' މާދަމާ ފެށުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ. ޖަމްޢިއްޔަތުއްސަލަފުގެ ވެބްސައިޓު މެދުވެރިކޮށް... އިތުރަށް

ޕްރޮގްރާމްތައް


ރޭޑިއޯ ސަލަފް އަޑުއެއްސެވުމަށް


www.salaf.mv