"ލޯތަކުގެ ފިނިކަން" އޯޑިއޯ ޓްރެއިލަރ


05-05-2012 - ޖަމްޢިއްޔަތުއްސަލަފް މީޑިއާ: މިއީ ޖަމްޢިއްޔަތުއްސަލަފާއި ރޭޑިއޯ އެޓޯލް ގުޅިގެން އަލަށް އުފައްދާ ޕްރޮގްރާމެއްކަމަށްވާ "ލޯތަކުގެ ފިނިކަން" ގެ އޯޑިއޯ ޓްރެއިލާއެވެ. މިޕްރޮގްރާމް މިއަންނަ ބުރާސްފަތިދުވަހުގެރޭ 10 ޖަހާއިރު އިންޝާﷲ ފެށޭނެއެވެ. މިއީ ނަމާދުގެ އެކިއެކި ކަންތައްތަކާއިގުޅޭގޮތުން... އިތުރަށް

ހަފްތާ ނަޞޭޙަތް -8 (ޝައިޠާނާގެ ކިބައިން ސަލާމަތްވުން)


19-04-2012 - ޖަމްޢިއްޔަތުއްސަލަފް މީޑިއާ: މިއީ ޖަމްޢިއްޔަތުއްސަލަފުގެ 8 ވަނަ ހަފްތާ ނަޞޭޙަތެވެ. މި ހަފްތާގައި ވާހަކަފުޅު ދެއްކެވީ އައްޝައިޚް ޢަލީ ޒާހިރު ބިން ސަޢީދު ޤާސިމް އެވެ. މައުޟޫއަކީ "ޝައިޠާނާގެ ކިބައިން ސަލާމަތްވުން" މިއެވެ. އިތުރަށް

ނަބީބޭކަލެއްގެ ފޮޓޯ ކުރެހުންފަދަ ކަންތައްތަކަކީ ނުބައިކަން ބޮޑުވެގެންވާ ޢަމަލެއް: ޝައިޚް ޠައްޔިބު


09-11-2011 - ޖަމްޢިއްޔަތުއްސަލަފް މީޑިއާ: މިއީ ޖަމްޢިއްޔަތުއްސަލަފާއި ސަން.އެފް.އެމްގުޅިގެން ގެނެސްދޭ "ސުވާލަކީ ކޮބާ"ގައި އައްޝައިޚް މުޙައްމަދު ޠައްޔިބު ޢަބްދުލް ޙަކީމް ދެއްވި އަގުހުރި ނަޞޭޙަތްކޮޅެކެވެ. އިތުރަށް

ޕްރޮގްރާމްތައް


ރޭޑިއޯ ސަލަފް އަޑުއެއްސެވުމަށް


www.salaf.mv