ޢިލްމީ ޚަޒާނާގެ 148 ވަނަ ޕްރޮގްރާމް.


05-03-2012 - ޖަމްޢިއްޔަތުއްސަލަފް މީޑިއާ: މިއީ މިދިޔަ ހަފްތާގެ ހޯމަދުވަހުގެރޭ ގެނެސްދިން ޢިލްމީ ޚަޒާނާގެ 148 ވަނަ ޕްރޮގްރާމެވެ. މައުޟޫއަކީ "ޢަރުޝީގެ ހިޔާވަހިކަން ލިބޭ މީހުން" މިއެވެ. ޕްރޮގްރާމުގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގަތީ އައްޝައިޚް ޢަބްދުﷲ އަދި އައްޝައިޚް ޙަސަން މޫސާ އެވެ އިތުރަށް

ޢިލްމީ ޚަޒާނާގެ 147 ވަނަ ޕްރޮގްރާމް.


27-02-2012 - ޖަމްޢިއްޔަތުއްސަލަފް މީޑިއާ: މިއީ މިދިޔަ ހަފްތާގެ ހޯމަދުވަހުގެރޭ ގެނެސްދިން ޢިލްމީ ޚަޒާނާގެ 147 ވަނަ ޕްރޮގްރާމެވެ. މައުޟޫއަކީ "ކީރިތި ޤުރުއާނަކީ ޝިފާއެއް" މިއެވެ. ޕްރޮގްރާމުގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގަތީ އައްޝައިޚް ޢަބްދުﷲ އަދި އައްޝައިޚް ޙަސަން މޫސާ އެވެ. އިތުރަށް

ޢިލްމީ ޚަޒާނާގެ 146 ވަނަ ޕްރޮގްރާމް.


15-02-2012 - ޖަމްޢިއްޔަތުއްސަލަފް މީޑިއާ: މިއީ މިދިޔަ ހަފްތާގެ ހޯމަދުވަހުގެރޭ ގެނެސްދިން ޢިލްމީ ޚަޒާނާގެ 146 ވަނަ ޕްރޮގްރާމެވެ. މައުޟޫއަކީ "ޖިންނި" މިއެވެ. ޕްރޮގްރާމުގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގަތީ އައްޝައިޚް ޢަބްދުﷲ މުޙައްމަދު އަދި އައްޝައިޚް ޙަސަން މޫސާ ފިކުރީ އެވެ. އިތުރަށް

ޕްރޮގްރާމްތައް


ރޭޑިއޯ ސަލަފް އަޑުއެއްސެވުމަށް


www.salaf.mv