ޢިލްމީ ޚަޒާނާގެ 151 ވަނަ ޕްރޮގްރާމް


26-03-2012 - ޖަމްޢިއްޔަތުއްސަލަފް މީޑިއާ: މިއީ މިދިޔަ ހަފްތާގެ ހޯމަދުވަހުގެރޭ ގެނެސްދިން ޢިލްމީ ޚަޒާނާގެ 151 ވަނަ ޕްރޮގްރާމެވެ. މައުޟޫއަކީ "ޢަރުޝީގެ ހިޔާވަހިކަން ލިބޭ މީހުންގެތެރެއިން މިސްކިތާއިގުޅިފައިވާ މީހާ" މިއެވެ. ޕްރޮގްރާމުގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގަތީ އައްޝައިޚް ޢަބްދުﷲ އަދި އައްޝައިޚް... އިތުރަށް

ޢިލްމީ ޚަޒާނާގެ 150 ވަނަ ޕްރޮގްރާމް


16-03-2012 - ޖަމްޢިއްޔަތުއްސަލަފް މީޑިއާ: މިއީ މިދިޔަ ހަފްތާގެ ހޯމަދުވަހުގެރޭ ގެނެސްދިން ޢިލްމީ ޚަޒާނާގެ 150 ވަނަ ޕްރޮގްރާމެވެ. މައުޟޫއަކީ "ޢަރުޝީގެ ހިޔާވަހިކަން ލިބޭ މީހުންގެތެރެއިން މިސްކިތާއިގުޅިފައިވާ މީހާ" މިއެވެ. ޕްރޮގްރާމުގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގަތީ އައްޝައިޚް ޢަބްދުﷲ އަދި އައްޝައިޚް ޙަސަން މޫސާ އެވެ... އިތުރަށް

ޢިލްމީ ޚަޒާނާގެ 149 ވަނަ ޕްރޮގްރާމް.


09-03-2012 - ޖަމްޢިއްޔަތުއްސަލަފް މީޑިއާ: މިއީ މިދިޔަ ހަފްތާގެ ހޯމަދުވަހުގެރޭ ގެނެސްދިން ޢިލްމީ ޚަޒާނާގެ 149 ވަނަ ޕްރޮގްރާމެވެ. މައުޟޫއަކީ "ޢަރުޝީގެ ހިޔާވަހިކަން ލިބޭ މީހުންގެތެރެއިން ޒުވާނާ" މިއެވެ. ޕްރޮގްރާމުގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގަތީ އައްޝައިޚް ޢަބްދުﷲ އަދި އައްޝައިޚް ޙަސަން މޫސާ އެވެ. އިތުރަށް

ޕްރޮގްރާމްތައް


ރޭޑިއޯ ސަލަފް އަޑުއެއްސެވުމަށް


www.salaf.mv