ޢިލްމީ ޚަޒާނާގެ 154 ވަނަ ޕްރޮގްރާމް


16-04-2012 - ޖަމްޢިއްޔަތުއްސަލަފް މީޑިއާ: މިއީ މިދިޔަހަފްތާގެ ހޯމަދުވަހުގެރޭ ގެނެސްދިން ޢިލްމީޚަޒާނާގެ 154 ވަނަ ޕްރޮގްރާމެވެ. މައުޟޫއަކީ "ﷲއަށްޓަކައި ބިރުވެތިވެ ޒިނޭއަށް އަރައިނުގަތް މީހާ"މިއެވެ. ޕްރޮގްރާމުގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގަތީ އައްޝައިޚް ޢަބްދުﷲބިން މުޙައްމަދުއިބްރާހީމް އަދި އައްޝައިޚް ޙަސަން... އިތުރަށް

ޢިލްމީ ޚަޒާނާގެ 153 ވަނަ ޕްރޮގްރާމް


15-04-2012 - ޖަމްޢިއްޔަތުއްސަލަފް މީޑިއާ: ދިމާވި ޓެކްނިކަލް މައްސަލައަކާއިގުޅިގެން ޢިލްމީ ޚަޒާނާގެ 153 ވަނަ ޕްރޮގްރާމުގެ އެއްބައިވަނީ ހަލާކުވެފައެވެ. އެކަމުގެ ސަބަބުން މި އޯޑިއޯގައިވާނީ ޕްރޮގްރާމުގެ 23 މިނެޓްއާއި... އިތުރަށް

ޢިލްމީ ޚަޒާނާގެ 152 ވަނަ ޕްރޮގްރާމް


31-03-2012 - ޖަމްޢިއްޔަތުއްސަލަފް މީޑިއާ: މިއީ މިދިޔަ ހަފްތާގެ ހޯމަދުވަހުގެރޭ ގެނެސްދިން ޢިލްމީ ޚަޒާނާގެ 152 ވަނަ ޕްރޮގްރާމެވެ. މައުޟޫއަކީ "އަލްވަލާ ވަލްބަރާ" މިއެވެ. ޕްރޮގްރާމުގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގަތީ އައްޝައިޚް ޢަބްދުﷲބިން މުޙައްމަދު އިބްރަހީމް އަދި އައްޝައިޚް ޙަސަން މޫސާ ފިކުރީއެވެ... އިތުރަށް

ޕްރޮގްރާމްތައް


ރޭޑިއޯ ސަލަފް އަޑުއެއްސެވުމަށް


www.salaf.mv