ޢިލްމީޚަޒާނާގެ 160 ވަނަ ޕްރޮގްރާމް


25-05-2012 - ޖަމްޢިއްޔަތުއްސަލަފް މީޑިއާ: މިއީ މިދިޔަހަފްތާގެ ހޯމަދުވަހުގެރޭ ގެނެސްދިން ޢިލްމީޚަޒާނާގެ 160 ވަނަ ޕްރޮގްރާމެވެ. މައުޟޫއަކީ "ދޮގު ހެދުމާއި ދޮގު ފެތުރުމުގެ ނުބައިކަން" މިއެވެ. ޕްރޮގްރާމުގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގަތީ އައްޝައިޚް ޢަބްދުﷲބިން މުޙައްމަދުއިބްރާހީމް އަދި އައްޝައިޚް ޙަސަން މޫސާ... އިތުރަށް

ޢިލްމީޚަޒާނާގެ 159 ވަނަ ޕްރޮގްރާމް


20-05-2012 - ޖަމްޢިއްޔަތުއްސަލަފް މީޑިއާ: މިއީ މިދިޔަހަފްތާގެ ހޯމަދުވަހުގެރޭ ގެނެސްދިން ޢިލްމީޚަޒާނާގެ 159 ވަނަ ޕްރޮގްރާމެވެ. މައުޟޫއަކީ "ހެޔޮކަންތައްތަކަށް އިސްވެގަތުން"މިއެވެ. ޕްރޮގްރާމުގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގަތީ އައްޝައިޚް ޢަބްދުﷲބިން މުޙައްމަދުއިބްރާހީމް އަދި އައްޝައިޚް ޙަސަން މޫސާ ފިކުރީއެވެ... އިތުރަށް

ޢިލްމީޚަޒާނާގެ 158 ވަނަ ޕްރޮގްރާމްއާއިބެހޭ


19-05-2012 - ޖަމްޢިއްޔަތުއްސަލަފް މީޑިއާ: ދިމާވި ޓެކްނިކަލް މައްސަލައަކާއިގުޅިގެން ޢިލްމީޚަޒާނާގެ 158 ވަނަ ޕްރޮގްރާމްވަނީ ރެކޯޑު ނުކުރެވިފައެވެ. އެގޮތުން މިޕްރޮގްރާމު އަޅުގަނޑުމެންގެ ލައިބްރަރީގައި ނެތްކަމަށްޓަމައި... އިތުރަށް

ޕްރޮގްރާމްތައް


ރޭޑިއޯ ސަލަފް އަޑުއެއްސެވުމަށް


www.salaf.mv