ޢިލްމީޚަޒާނާގެ 200 ވަނަ ޕްރޮގްރާމް (ވީޑިއޯ)


24-03-2013 - ޖަމްޢިއްޔަތުއްސަލަފް މީޑިއާ: މިއީ މިދިޔަހަފްތާގެ ހޯމަދުވަހުގެރޭ ގެނެސްދިން ޢިލްމީޚަޒާނާގެ 200 ވަނަ ޕްރޮގްރާމެވެ. މައުޟޫއަކީ "އަންހެނުންގެ ޙައްޤު ތައް" މިއެވެ. ޕްރޮގްރާމުގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގަތީ އައްޝައިޚް އަޙްމަދު ސަމީރު ބިން އިބްރާހީމް، އައްޝައިޚް... އިތުރަށް

ޢިލްމީޚަޒާނާގެ 165 ވަނަ ޕްރޮގްރާމް


07-07-2012 - ޖަމްޢިއްޔަތުއްސަލަފް މީޑިއާ: މިއީ މިދިޔަހަފްތާގެ ހޯމަދުވަހުގެރޭ ގެނެސްދިން ޢިލްމީޚަޒާނާގެ 165 ވަނަ ޕްރޮގްރާމެވެ. މައުޟޫއަކީ "محمد صلى الله عليه وسلم" މިއެވެ. ޕްރޮގްރާމުގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގަތީ އައްޝައިޚް ޢަބްދުﷲބިން މުޙައްމަދުއިބްރާހީމް އާއި އައްޝައިޚް މުޙައްމަދު... އިތުރަށް

ޢިލްމީޚަޒާނާގެ 164 ވަނަ ޕްރޮގްރާމް


06-07-2012 - ޖަމްޢިއްޔަތުއްސަލަފް މީޑިއާ: މިއީ ޢިލްމީޚަޒާނާގެ 164 ވަނަ ޕްރޮގްރާމެވެ. މައުޟޫއަކީ "لا إله إلا الله މިކަލިމައިގެ މާތްކަން" މިއެވެ. ޕްރޮގްރާމުގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގަތީ އައްޝައިޚް ޢަބްދުﷲބިން މުޙައްމަދުއިބްރާހީމް އާއި އައްޝައިޚް ޙަސަން މޫސާ ފިކުރީ އެވެ. އިތުރަށް

ޕްރޮގްރާމްތައް


ރޭޑިއޯ ސަލަފް އަޑުއެއްސެވުމަށް


www.salaf.mv