17-04-2014 - ޖަމްޢިއްޔަތުއްސަލަފް މީޑިއާ


ހަފްތާ ނަޞޭޙަތް -58 (އައުރަ ނިވާ ކުރުން)
މިއީ ޖަމްޢިއްޔަތުއްސަލަފުގެ 58 ވަނަ ހަފްތާ ނަޞޭޙަތެވެ. މި ހަފްތާގައި ވާހަކަފުޅު ދެއްކެވީ އައްޝައިޚް އާދަމް ނިޝާން ބިން ޢަލީ އާދަމް އެވެ. މައުޟޫއަކީ "އައުރަ ނިވާ ކުރުން" މިއެވެ...This text will be replaced

ޑައުންލޯޑްކުރައްވާ
ޕްރޮގްރާމްތައް


ރޭޑިއޯ ސަލަފް އަޑުއެއްސެވުމަށް


www.salaf.mv