03-04-2014 - ޖަމްޢިއްޔަތުއްސަލަފް މީޑިއާ


ހަފްތާ ނަޞޭޙަތް -57 (ރުކޫޢު ކުރާނެ ގޮތް)
މިއީ ޖަމްޢިއްޔަތުއްސަލަފުގެ 57 ވަނަ ހަފްތާ ނަޞޭޙަތެވެ. މި ހަފްތާގައި ވާހަކަފުޅު ދެއްކެވީ ޖަމްޢިއްޔަތުއްސަލަފުގެ ޢިލްމުވެރިންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް އައްޝައިޚް އަޙްމަދު ސަމީރު ބިން އިބްރާހީމް އެވެ. މައުޟޫއަކީ "ރުކޫޢު ކުރާނެ ގޮތް" މިއެވެ...This text will be replaced

ޑައުންލޯޑްކުރައްވާ
ޕްރޮގްރާމްތައް


ރޭޑިއޯ ސަލަފް އަޑުއެއްސެވުމަށް


www.salaf.mv