20-03-2014 - ޖަމްޢިއްޔަތުއްސަލަފް މީޑިއާ


ހަފްތާ ނަޞޭޙަތް -56 (ދީނުގައި ޘާބިތުވުން)
މިއީ ޖަމްޢިއްޔަތުއްސަލަފުގެ 56 ވަނަ ހަފްތާ ނަޞޭޙަތެވެ. މި ހަފްތާގައި ވާހަކަފުޅު ދެއްކެވީ އައްޝައިޚް އާދަމް ނިޝާން ބިން ޢަލީ އާދަމް އެވެ. މިހަފްތާގެ މައުޟޫއަކީ "ދީނުގައި ޘާބިތުވުން" މިއެވެ...This text will be replaced

ޑައުންލޯޑްކުރައްވާ
ޕްރޮގްރާމްތައް


ރޭޑިއޯ ސަލަފް އަޑުއެއްސެވުމަށް


www.salaf.mv