15-02-2014 - އައްޝައިޚް ޢަބްދުﷲ ބިން މުޙައްމަދު އިބްރާހީމް


އަންހެންކުދީން ޚިތާނުކުރުން: އިސްލާމްދީނުގައި އިޤްރާރުވެފައިވާ ހުއްދަކަމެއް! (ތިންވަނަ ބައި)
އެޒަމާނުގައި އަށަގަނެފައިވާ އަދި މީހުންކޮށްއުޅުނު އާދަކާދައިގެ ތެރެއިން؛ އެކިއެކިމިންވަރަށް އިސްލާމްދީން ފާޅުވުމަށްފަހު އެކަންކަމަށް އިންކާރުކުރައްވާފައިހުރި ބައެއްކަންކަން ތިރީގައި ހާމަކޮށްލަމެވެ. މީގެތެރޭގައި ކަނޑައެޅިގެން ޝިރުކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ކަންކަމާ، ޝިރުކަށް ނުފޯރިޔަސް ބޮޑެތިފާފައިގެ ތެރެއިން ހިމަނުއްވާފައިވާ ކަންކަމާ، ނޭދެވޭ ކަންކަމުގެ ތެރެއިން ހިމަނުއްވާފައިވާ ނުރުހެވޭ ކަންކަން ހިމެނޭނެއެވެ. އަދި ތަފާތު ދަރަޖަތަކުގެ މީހުންގެ ތެރޭގައި އޭރުގައި އޮތް އާދަތައްވެސް ހިމެނޭމެއެވެ.

1. އާޚިރަތްދުވަހަށް އިންކާރުކުރުން
2. މަރުވުމަށްފަހު އަލުން ދިރުއްވި،ޙިސާބުބެއްލެވޭނެކަމުގައި ޤަބޫލުނުކުރުން
3. އިންސާނުންގެ މައްޗަށް އިންސާނުންގެ ތެރެއިން ޝަރީޢަތްހެދުން
4. ޙައްޤެއް ބާޠިލެއް ބެލުމެއްނެތި، ޤަވުމާއި، ވަންހަ އާއި ޢާއިލާގެ ތަޢައްޞުބުގެ މައްޗަށް ނަޞްރުދީ،ދިފާޢުކޮށް އުޅުން
5. ރިޝްވަތު
6. މާތް ﷲ އަށް ކުރާ އަޅުކަމުގައި ޞާލިޙުން މެދުވެރިކޮށްގެން އަޅުކަންކުރުން
7. ކާބަފައިންގެ އާދަކާދައާ ޚިލާފު އެއްވެސް ކަމެއް ޤަބޫލުނުކުރުން
8. އަޣުލަބިއްޔަތައް ތަބާވުން. އަދި ކަމެއްގެ ބާޠިލްކަމުގެ ދަލީލެއްކަމުގައި އެކަން ޤަބޫލްކުރާ މީހުންގެ ޢަދަދު މަދުވުންކަމުގައި ދެކުން (ރައްބާނީ ޝަރީޢަތުގެ މައްޗަށް ބިނާވެފައިނެތް ޑިމޮކްރަސީގެ ވެރިކަން)
9. ﷲ ގެރުއްސެވުމުގެ މިންގަނޑުކަމުގައި މުދާގިނަވުން ކަމުގައި ދެކިގެންތިބުން
10. ނިކަމެތީންތިބޭ ކޮޅަކީ އަބަދުވެސް ބާޠިލްކޮޅު ކަމުގައި ހަމަޖެއްސުން
11. ވެރިއަކާ ނުލައި މީސްތަކުން އުޅެމުންދިއުމުގެ ނިޒާމް
12. ސިޙުރު ހެދުން
13. ކަހީނުކަން
14. އަތްބެލުން
15. ޙައިޟުދުވަސްވަރު އަންހެނުން ވަކި ގެއެއްގައި ބޭތިއްބުން
16. ސުންޕާކަން ހިފުން : ދަތުރަކުދާން ނިކުންނަތަނުން މަތިންދާ ދޫންޏެއް ހުރަސްކޮއްފިނަމަ އަލުން އެނބުރި ދަތުރުހުއްޓާލުންފަދަ ކަންކަން...
17. އޮރިޔާމުން ތިބެ ޠަވާފުކޮށް އަޅުކަންކުރުން.
18. ހަރުދަނާ ދަރީން ހޯދުމުގެ ނިޔަތުގައި، ހަރުދަނާ ފިރިހެނުން ކައިރިޔަށް ތިމާގެ އަނބިމީހާ އަމިއްލަޔަށް އެދިގެން ފޮނުވައިގެން ކުދިން ހޯދުން.
19. 10 އަކަށްވުރެ ގިނަނޫން ޢަދަދެއްގެ ފިރިހެނުން ވެގެން އެއް އަންހެނެއްގެކައިރީ ރޭކޮށްގެން ދަރީންހޯދައި، އެދަރިފުޅުގެ ބައްޕައަކީ ކާކުކަން ކަނޑައެޅުމަކީ އަންހެނާގެ ފުށުގައިވާކަމެއްކަމުގައި އޮތުން
20. ބޭނުންކޮންމެ މީހަކާއެކު އަންނެހުން ގުޅުން ހިންގައިގެން ލިބޭ ދަރި؛ ޤިޔާފާގެ މައްޗަށް ނަސަބު ލެއްވުން
21. ކައިވެނީގެ ދިގުމިނަށް ވަކި މުއްދަތެއް ކަނޑައަޅައިގެން އަންހެނުންނާ ކުރާ ވަޤުތީ ކައިވެނި (މުތުޢާ ކައިވެނި)
22. ހުއްދަކަންކަން އަމިއްލަޔަށް ޙަރާމްކޮށް، ޙަރާމްކަންކަން ހުއްދަކަމުގައި ހަމަޖެއްސުން
23. މައްސަރުތައް އިސްފަސްކުރުން. އެގޮތުން މުޙައްރަމް އެއީ ޞަފަރު ކަމުގައި؛ޞަފަރު އެއީ މުޙައްރަމްކަމުގައި ހަމަޖެއްސުން
24. ﷲ ގެ ނަންފުޅުތައް ފުރޮޅައިގެން އެމީހުންގެ ކަލާނގެތަކަށް ނަންކިޔައިގެން އުޅުން
25. އަންހެންދަރީންނާ ފިރިހެންދަރީން 7 އަހަރަށްފަހު އެއްތަނުގައި އެއްކޮށް ނިންދެވުން
26. އެއްވެސް އިލާހަކު ޤަބޫލުނުކުރުމުގެ ފަލްސަފާ
27. މިންވަރުފުޅަށް އިންކާރުކުރުން
28. ބުމަ އުފުރުން
29. ކަޅުތިލަ ޖެހުން
30. ވިގް ގުޅުވުން
31. އިސްތަށިގަނޑު ކަޅުކުރުން
32. ނުރައުފުރުން
33. ރީތިކުރުމަށް ދަތްތައް ފޭކުރުން
34. އަންހެނުންގެ ފުރަގަސްފަރާތް ބޭނުންކުރުން
35. ޙައިޟުދުވަސްވަރު އެއްވެސް އުފަލެއް އަންހެނާގެ ކިބައިން ލިބި ނުގަތުން
36. ދަރީން އެޑޮޕްޓުކޮށް، އެއީ ވާރުތަވެރީންކަމުގައި ހަމަޖެއްސުން
37. އެޑޮޕްޓުކުރާ ދަރީން ކައިވެނިކުރާ އަންހެނުންނަކީ އަބަދީ މަޙްރަމުންކަމުގައި ބެލުން
38. ޒަމާނަށް އެއްޗެހިކިޔައި ޢައިބުކިޔުން
39. ނަކަތްތަކަށް އީމާންވެ، އެކިތަރީގައި އެކި މީހުންނަށް ނަޞީބުވެރިކަން އެކުލެވޭ ކަމުގެ ޢަޤީދާގެ މައްޗަށް ކަންކަން ޤަބޫލްކޮށް ރާހިބިނާކުރުން.
40. ވެރިންގެ ފަރާތުން ހިތްހަމަނުޖެހޭ ގޮތަކަށްކަމެއް އަންނަކޮންމެ ފަހަރަކު އިދިކޮޅަށް ނިކުމެ، ކިޔަމަނުން ނިކުމެގަތުން
41. ޔަހޫދީންނާއި ނަޞާރާއިންގެ ގޮތްތަށް ކޮޕީކުރުން
42. އަހަރަކު ވަކި ދުވަހެއް ކަނޑައަޅައިގެން ތަފާތު ޢީދު ހެދުން
43. ރަންރިހީގެ ކަންވާރާއި ހިފައިގެންގުޅޭތަކެތީގެ ބޭނުން ހިފުން
44. ޗީތާ ހަމުގެ ފޭރާންލުން
45. ރަލުން ރާހުތްހެދުން
46. އަހާއި ޙިމާރު ޖޯޑުކުރުވުން
47. ފިރިހެނުން ރަަނުގެ ގަހަނާ އެޅުން
48. ފިރިހެނުން ފަށުވިފޭރާންލުން
49. އޫރުމަސްކެއުން
50. އެކަނި މާއެކަނި ދަތުރުކުރުން

(ނުނިމޭ...)ޕްރޮގްރާމްތައް


ރޭޑިއޯ ސަލަފް އަޑުއެއްސެވުމަށް


www.salaf.mv