24-03-2013 - ޖަމްޢިއްޔަތުއްސަލަފް މީޑިއާ


ޢިލްމީޚަޒާނާގެ 200 ވަނަ ޕްރޮގްރާމް (ވީޑިއޯ)
މިއީ މިދިޔަހަފްތާގެ ހޯމަދުވަހުގެރޭ ގެނެސްދިން ޢިލްމީޚަޒާނާގެ 200 ވަނަ ޕްރޮގްރާމެވެ. މައުޟޫއަކީ "އަންހެނުންގެ ޙައްޤު ތައް" މިއެވެ. ޕްރޮގްރާމުގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގަތީ އައްޝައިޚް އަޙްމަދު ސަމީރު ބިން އިބްރާހީމް، އައްޝައިޚް ޙަސަން މޫސާ ފިކުރީ، އައްޝައިޚް ނިމާލް މުޙައްމަދު އަދި އައްޝައިޚް ޢަލީ ޒާހިރު ބިން ސަޢީދު ޤާސިމް އެވެ. މި ޕްރޮގްރާމު ކުރިއަށްދިޔައީ ރޭގަނޑު 10 ން 12 އަށެވެ.This text will be replaced

ޑައުންލޯޑްކުރައްވާ
ޕްރޮގްރާމްތައް


ރޭޑިއޯ ސަލަފް އަޑުއެއްސެވުމަށް


www.salaf.mv