25-04-2010 - ޖަމްޢިއްޔަތުއްސަލަފް


ޖަމްޢިއްޔަތުއްސަލަފުން އިސްލާމިކް މިނިސްޓރީއަށް ސިޓީއެއް ފޮނުވައިފި
ޢިއްތިހާދުގެ ސަރުކާރު އައިފަހުން އިސްލާމީ ޝަރީޢަތާ ޚިލާފަށް ކަމަށް ދޭހަވާ ތަފާތު 18 މައްސަލައެއްގެ ޙަޤީގަތް ހޯދުމަށް އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީއަށް ޖަމްޢިއްޔަތުއްސަލަފުން ފޮނުވި ސިޓީ.

ވިދާޅުވުމަށްޕްރޮގްރާމްތައް


ރޭޑިއޯ ސަލަފް އަޑުއެއްސެވުމަށް


www.salaf.mv