07-07-2012 - ޖަމްޢިއްޔަތުއްސަލަފް މީޑިއާ


ޢިލްމީޚަޒާނާގެ 165 ވަނަ ޕްރޮގްރާމް
މިއީ މިދިޔަހަފްތާގެ ހޯމަދުވަހުގެރޭ ގެނެސްދިން ޢިލްމީޚަޒާނާގެ 165 ވަނަ ޕްރޮގްރާމެވެ. މައުޟޫއަކީ "محمد صلى الله عليه وسلم" މިއެވެ. ޕްރޮގްރާމުގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގަތީ އައްޝައިޚް ޢަބްދުﷲބިން މުޙައްމަދުއިބްރާހީމް އާއި އައްޝައިޚް މުޙައްމަދު ޠައްޔިބު ބިން ޢަބްދުލް ޙަކީމް އެވެ.This text will be replaced

ޑައުންލޯޑްކުރައްވާ
ޕްރޮގްރާމްތައް


ރޭޑިއޯ ސަލަފް އަޑުއެއްސެވުމަށް


www.salaf.mv