19-04-2012 - ޖަމްޢިއްޔަތުއްސަލަފް މީޑިއާ


ހަފްތާ ނަޞޭޙަތް -8 (ޝައިޠާނާގެ ކިބައިން ސަލާމަތްވުން)
މިއީ ޖަމްޢިއްޔަތުއްސަލަފުގެ 8 ވަނަ ހަފްތާ ނަޞޭޙަތެވެ. މި ހަފްތާގައި ވާހަކަފުޅު ދެއްކެވީ އައްޝައިޚް ޢަލީ ޒާހިރު ބިން ސަޢީދު ޤާސިމް އެވެ. މައުޟޫއަކީ "ޝައިޠާނާގެ ކިބައިން ސަލާމަތްވުން" މިއެވެ.


Right Click and Select "Save link as"
to download high quality fileThis text will be replaced

ޑައުންލޯޑްކުރައްވާ
ޕްރޮގްރާމްތައް


ރޭޑިއޯ ސަލަފް އަޑުއެއްސެވުމަށް


www.salaf.mv