09-11-2011 - ޖަމްޢިއްޔަތުއްސަލަފް މީޑިއާ


ނަބީބޭކަލެއްގެ ފޮޓޯ ކުރެހުންފަދަ ކަންތައްތަކަކީ ނުބައިކަން ބޮޑުވެގެންވާ ޢަމަލެއް: ޝައިޚް ޠައްޔިބު
މިއީ ޖަމްޢިއްޔަތުއްސަލަފާއި ސަން.އެފް.އެމް ގުޅިގެން ކޮންމެ އަންގާރަދުވަހެއްގެރޭ ގެނެސްދޭ ލައިވް ޕްރޮގްރާމެއްކަމަށްވާ "ސުވާލަކީ ކޮބާ"ގައި އައްޝައިޚް މުޙައްމަދު ޠައްޔިބު ޢަބްދުލް ޙަކީމް ދެއްވި އަގުހުރި ނަޞޭޙަތްކޮޅެކެވެ.This text will be replaced

ޑައުންލޯޑްކުރައްވާ
ޕްރޮގްރާމްތައް


ރޭޑިއޯ ސަލަފް އަޑުއެއްސެވުމަށް


www.salaf.mv