05-11-2011 - ޖަމްޢިއްޔަތުއްސަލަފް މީޑިއާ


ޙައްޖު ދުވަހުގެ މާތްކަމާއި މަތިވެރިކަން
މިއީ ޙައްޖުދުވަހުގެ މާތްކަމާއި މަތިވެރިކަމާއި ގުޅޭގޮތުން އައްޝައިޚް ޢަބްދުﷲ ބިން މުޙައްމަދު އިބްރާހީމް، އައްޝައިޚް ޙަސަން މޫސާ ފިކުރީ އަދި އައްޝައިޚް އަޙްމަދު ސަމީރު ބިން އިބްރާހީމް މިދިޔައަހަރު ދެއްވާފައިވާ އަގުހުރި ބަސްކޮޅެކެވެ.This text will be replaced

ޑައުންލޯޑްކުރައްވާ
ޕްރޮގްރާމްތައް


ރޭޑިއޯ ސަލަފް އަޑުއެއްސެވުމަށް


www.salaf.mv