22-08-2011 - ޖަމްޢިއްޔަތުއްސަލަފް


ވިސްނުމާއި ފިކުރު 1
މިއީ ޖަމްޢިއްޔަތުއްސަލަފާއި އެމް.އެން.ބީ.ސީ ވަން ގުޅިގެން 1432 ވަނަ އަހަރުގެ ރަމަޟާންމަހު ގެނެސްދިން ސިލްސިލާ ޕްރޮގްރާމް ވިސްނުމާއި ފިކުރުގެ 1 ވަނަބައެވެ. މައުޟޫޢަކީ "ސިޔާސީ ކޯޅުންތަކުގެ ސަބަބުން އަޅުގަނޑުމެންގެ މުޖްތަމަޢަށް ކުރަމުންދާ ނޭދެވޭ އަސަރު"...This text will be replaced

ޑައުންލޯޑްކުރައްވާ
ޕްރޮގްރާމްތައް


ރޭޑިއޯ ސަލަފް އަޑުއެއްސެވުމަށް


www.salaf.mv