ޕްރޮފެސަރު ލުޠުފުﷲ ޚައުޖާ ރާއްޖެ ވަޑައިގަންނަވަނީ


09-07-2016 - ޖަމްޢިއްޔަތުއްސަލަފް މީޑިއާ: ޖަމްޢިއްޔަތުއްްސަލަފުގެ ދަޢުވަތަކަށް މައްކާގެ އުއްމުލް ޤުރާ ޔުނިވާސިޓީގެ ޕްރޮފެސަރެއްކަމަށްވާ ލުޠުފުﷲ ޚައުޖާ ރާއްޖެވަޑައިގަންނަވާގޮތަށް ހަމަޖެހިއްޖެއެވެ. ޕްރޮފެސަރު ލުޠުފުﷲ ޚައުޖާ ރާއްޖެވަޑައިގަންނަވާނީ... އިތުރަށް

ޖަމްޢިއްޔަތުއްސަލަފުގެ "ދަލާއިލް" މިއަންނަ ރަމަޟާން މަހު


08-07-2016 - ޖަމްޢިއްޔަތުއްސަލަފް މީޑިއާ: ޖަމްޢިއްޔަތުއްސަލަފުގެ ފަރާތުން 1438 ވަނަ އަހަރުގެ ރަމަޟާން މަހު މުޅިން އައު ޕްރޮގްރާމެއް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ނިންމައިފިއެވެ. މިއަންނަ ރަމަޟާން މަހުގެ ކޮންމެ ދުވަހެއްގެ ޢަޞްރު ނަމާދަށް ފަހު ކުރިއަށް... އިތުރަށް

ސަލަފް ދީނީ ސުވާލު މުބާރާތް މާދަމާ


06-06-2016 - ޖަމްޢިއްޔަތުއްސަލަފް މީޑިއާ: ޖަމްޢިއްޔަތުއްސަލަފުގެ ފަރާތުން ކޮންމެ ރަމަޟާން މަހަކު ކުރިއަށް ގެންދާ 'ސަލަފް ދީނީ ސުވާލު މުބާރާތް' މާދަމާ ފެށުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ. ޖަމްޢިއްޔަތުއްސަލަފުގެ ވެބްސައިޓު މެދުވެރިކޮށް... އިތުރަށް

މިއަހަރުގެ ރަމަޟާން މަހު 'ރަން ޒަމާން'


29-05-2016 - ޖަމްޢިއްޔަތުއްސަލަފް މީޑިއާ: ޖަމްޢިއްޔަތުއްސަލަފުގެ ފަރާތުން މިއަހަރުގެ ރަމަޟާން މަހު 'ރަން ޒަމާން' ގެ ނަމުގައި ވަރަށް ޚާއްޞަ ޕްރޮގްރާމެއް ގެންދިއުމަށް ވަނީ ހަމަޖައްސާފައެވެ. ރަމަޟާންމަހުގެ ކޮންމެ ދުވަހެއްގެ... އިތުރަށް

ޖަމްޢިއްޔަތުއްސަލަފާއިއެކު 6 ޝައިޚުންނާއި 4 ޑޮކްޓަރުންގެ ޓީމެއް ފ.އަތޮޅަށް


05-04-2016 - ޖަމްޢިއްޔަތުއްސަލަފް މީޑިއާ: ރާއްޖޭގެ އަތޮޅުތަކަށް އަމާޒުކޮށްގެން ޖަމްޢިއްޔަތުއްސަލަފުގެ ފަރާތުން ކޮންމެ އަހަރަކު ކުރިއަށްގެންދާ ދީނީ އިޖްތިމާޢީ ބޮޑު ޙަރާތެއްކަމަށްވާ "ރިޙްލާ" ގެ... އިތުރަށް

ރާއްޖޭގެ 16 ޢިލްމުވެރިންގެ ވަފުދެއް މައްކާއަށް


15-03-2016 - ޖަމްޢިއްޔަތުއްސަލަފް މީޑިއާ: ދީނީ ޢިލްމުވެރީންނާއި، ދާޢީންގެ އިތުރުން ދަޢުވަތުގެ މައިދާނުގައި ހަރަކާތްތެރިވާ ބައެއް ޚާއްޞަ ފަރާތްތަކަށް އަމާޒުކޮށްގެން ހިންގޭ ޕްރޮގްރާމެއްގައި... އިތުރަށް

ޕްރޮގްރާމްތައް


ރޭޑިއޯ ސަލަފް އަޑުއެއްސެވުމަށް


www.salaf.mv